Cora 4/2018

www.corarefinish.fi 4 / 2018  5 4  CORAREFINISH 4 / 2018 Kittilän Autopeltikor- jaamo ja Maalaamo Oy on perinteikäs, yli 27 vuotta toiminut kolarikorjaamo Kittilästä ja toimii Kittilä- Kolarin, Muonion sekä Enontekiön alueilla. Nykyi- nen omistaja ja toimitus- johtaja Jarmo Mäkihalvari tuli yritykseen töihin vuon- na 2003 ja vuonna 2016 yri- tys siirtyi hänen omistuk- seensa. Yrityksen liikevaihto on lähes 800 000 euroa ja se on kasvanut alkuajoista noin 30 prosentilla. Vuonna 2018 yritys työllistää 5 henkilöä. ProcessManager Varastonhallinnan käyttö yleistyy jatkuvasti. Onko sinun maalaamosi seuraava, jossa automa- tisoidaan rutiinit ja työaikaa vapaute- taan tuottavaan työhön? Ota viipymättä yhteyttä omaan yhteys- henkilöösi Corassa tai jälleenmyyjääsi. Kittilän Autopeltikorjaamo YRITYKSESSÄ tehdään noin 400 vakuutusyhtiöiden korjausta vuo- dessa sekä lisäksi alihankintamaa- laamon töitä. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan kaikki palvelut samasta paikasta. Lapin sesonkiaikaan turistien autoja tulee korjaamoon kunnostet- tavaksi viikoittain. Asiakkaat myös usein kysyvät mahdollisuutta maa- lauttaa muita projektejaan, esim va- lokalusteita haluamillaan väreillä. Projektina on tehty esimerkiksi kyl- pylän kalusteiden maalausta sekä Leville katulamppujen maalausta. Omistajanvaihdoksen jälkeen yritys on panostanut enemmän toi- mintansa kehittämiseen. Vuonna 2017 yritykselle valmistui hallitilan laajennus, jolloin saatiin lisää kor- keampaa hallitilaa. Korkeutta vaa- ditaan nykyään lisää, koska matkai- luyrityksillä on käytössään paljon korkeita ja pitkiä paketti- ja kuor- ma-autoja. Vuoden 2018 alussa Kittilässä siirryttiin käyttämään PPG:n tuot- teita. Samalla otetiin käyttöön Pro- cessManager Varastonhallinta -jär- jestelmä. Henkilökunta antaa hyvää palau- tetta sekä PPG ProcessManager Va- rastonhallinnan toimivuudesta, että aikaa säästävästä toimintamallista. Kittilässä pyritään käyttämään aika mahdollisiman tehokkaasti juuri sii- YKSI LAPIN MAINEIKKAIMPIA MAALAAMOITA Kittilän Autopeltikorjaamo ja Maalaamo Oy Make it happen. With PPG Kittilän autopeltikorjaamon yrittäjä Jarmo Mäkihalvari henkilökuntanssa kanssa. S WAN-PURJEVENEITÄ val- mistava NAUTOR OY AB Pie- tarsaaressa on ottanut on- nistuneesti käyttöön uuden maalauskammionsa. Laitevalmistaja USI Itali- an leikkisästi Pohjolan Mons- teriksi nimeämä, laajuudel- taan täysin poikkeuksellinen maalauskammion asennus valmistui syyskuussa ja tuotanto käynnistyi heti. Maalauskammio on mitoiltaan huomattava; pituutta on peräti 40 m, leveyttä 12 m ja korkeutta 8 m. Mitoituksen lisäksi kohteen tekee ainutlaatuiseksi tekninen suorituskyky, joka on poikkeuk- sellinen pohjolan olosuhteista johtuen. 220 valaisinta, 34 puhallinmoot- toria, 8 suorakaasupoltinta, 48 säätöpeltimoottoria, 8 ilmankos- tutinta, 38 lämpötila-, virtaus- ja paineanturia, 7 ovikytkintä, 12 Joskus isokin on kaunista Pohjolan Monsteri on valmis magneettiventtiiliä ja kymme- niä kilometrejä kytkentäkaape- lia. Projekti on suurin koskaan pohjolassa toteutettu maalaus- kammion asennus. 448.000 m3/h ilmanvaihtomäärällä ja 4.560 kW lämpöteholla toteu- tus on teknisesti ennennäkemä- tön. Olemme olleet mukana toteut- tamassa jotakin sellaista, mitä kukaan muu ei ole ennen teh- nyt. Suuret kiitokset kaikille projektiin osallistuneille yhteis- työkumppaneille ja tietenkin erityisesti Nautor’s Swanille. hen mistä asiakas maksaa. Henki- lökunnan mukaan yhteistyö Coran kanssa on sujunut kiitettävällä ta- valla. Toimitusjohtaja Jarmo Mäkihal- vari näkee tulevaisuuden nykyisellä kokoonpanolla ja maalintoimittajal- la valoisana ja pyrkii edelleen vah- vistamaan yrityksen asemaa paikal- lisilla markkinoilla. Cora 5.2.2019 (OSAO, Haukipudas) Ota haltuun alan nopeimmat ja te- hokkaimmat maalausmenetelmät Cora Akatemian koulutuksissa. Koulutuksessa keskitytään ajansääs- töön uusien laitteiden, sekä optimoi- tujen maalausmenetelmien avulla. Oikeat tuotteet ja oikein aikataulutetut työvaiheet tuovat lisää nopeutta työs- kentelyyn. Maalaamon tuottavuuden maksimointi 4.4.2019 (OSAO, Haukipudas) PPG maalausmenetelmät Koulutuksen teemana on PPG:n maa- lausmenetelmät sekä materiaalinku- lutuksen minimoimisella maalaamon tuottavuus nousuun. Koulutuksen käy- nyt henkilö ymmärtää materiaalin ku- lutuksen vaikutuksen maalausproses- sin nopeuteen ja osaa tämän päivän uusimmat tekniikat. Koulutus sisältää kattavan teoriapaketin lisäksi runsaasti käytännön harjoituksia!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=