Cora 4/2018

www.corarefinish.fi 4 / 2018  7 6  CORAREFINISH 4 / 2018 Huipputeknistä konepajateollisuutta länsirannikolta Tekniikkayritys Ab Närpes Trä & Metall eli NTM kehit- tää, valmistaa, myy ja huol- taa raskasta kuljetuskalustoa sekä kierrätettävien materi- aalien ja jätteiden keräys- ja kuljetuskalustoa. Yritys on perustettu vuonna 1950 ja sillä on noin 400 työntekijää. NTM-konserni on saavut- tanut johtoaseman Pohjois- maissa panostamalla määrä- tietoisesti tuotekehitykseen ja laatuun. Emoyhtiö sijaitsee länsirannikolla Närpiössä ja tytäryhtiöt Ruotsissa, Viro- ssa, Isossa-Britanniassa ja Puolassa. NTM panostaa toiminnassaan jat- kuvaan tuotekehitykseen ja osaami- sen kartuttamiseen markkinoiden tarpeen mukaan. Yritys on tunnet- tu laadukkaista tuotteistaan, joiden taustalla on toimiva prosessi tilauk- sesta toimituksen. Jokainen kompo- nentti tai tuote testataan valmistuk- sen aikana monin eri tavoin. Lisäksi tuotteille tehdään lopputarkastus ennen niiden toimittamista asiak- kaalle. Parasta vaaditaan myös NTM:n teh- taalta valmistuvien yksiköiden pin- noittamisessa. Cora Refinish Oy toteutti yhteistyössä PPG Scan- dinavian kanssa useita ratkaisuja NTM:n vaativaan ja laadukkaaseen maalausprosessiin. Yksi ratkaisuista kohdistuu hiekkapuhalluksen jälkei- seen tilanteeseen. Valmistelevassa tuotannossa avain- asemassa on prosessiaika, joka määrittelee hiekkapuhalluksen jäl- keen varastointiin käytettävän ajan. Komponentit odottavat käsittely- vuoroaan useinmiten ulkona ja voi kulua jopa kuusi kuukautta, ennen kuin ne otetaan maalaamossa pin- tavärikäsittelyyn. Pitkän ulkovaras- toinnin vuoksi tuotteissa on oltava mm. korkea ruosteenestokyky. Nexa Autocolor P540-sarjan Fast- build Primer -varastointipohjamaali on ihanteellinen ratkaisu uusiin pal- jaisiin metallirakenteisiin, joihin tar- vitaan korkeaa korroosiosuojausta. Tuotteen korkealla kuiva-ainepitoi- suudella ja vähäisellä liuotinmääräl- lä saavutetaan kahdella ruiskutus- kerralla helposti riittävä maalikalvo jopa 12 kuukauden ulkosäilytystä varten (75 ym). NTM:n nopeatahtisessa tuotannos- sa vaaditaan kestävä ja hiekkapu- halluksen pinnan kuvion täyttävä pinnoite suojaamaan metallia ulkoi- silta haittatekijöiltä. Nexa Autocolor Fastbuild Primerin käyttö helpottaa pinnoittamista viimeistelymaalaa- mossa ja säästää huomattavia mää- riä aikaa sekä hiomatuotteita. Fast- build Primer on 1K-tuote, jolloin ruiskun peseminen ei ole välttämä- töntä yksiköiden siirtämisen välillä. Myös tällä säästetään aikaa sekä ma- teriaalia. Nexa Autocolor Fastbuild Primer an- taa parhaan mahdollisen suojan va- rastoitaviin sekä kuljetettaviin me- tallikohteisiin, jotka pintamaalataan myöhemmin. Nexa Autocolor P540 -sarja Fast- build Primer VALMIIDEN metallirakenteiden kä- sittelyssä on huomioitava päällemaa- lausaikataulu, sillä usein komponent- teja kuljetetaan valmistuksesta ennen lopullista maalausta eri paik- kakunnille asennukseen. Tämä aset- taa pohjamaalaukselle tiukat vaati- mukset. NEXA AUTOCOLOR Fastbuild Pri- mer kuivuu nopeasti ja on olosuh- teista riippuen kahdessa tunnissa kä- sittely- ja päällemaalauskuiva. 50-60 ym kuivakalvovahvuudella maalattu kappale säilyy ulkona jopa 12 kuu- kautta korroosiolta suojassa. Saata- vana neljässä eri sävyssä: off-valkoi- nen, harmaa, punainen ja musta. Coran tulevista ja menneistä tapahtumista, kampanjoista ja kilpailuista kerrotaan Facebook-sivuillamme. Lukeminen ei edellytä omaa FB-tiliä / kirjautumista. Coran Face- bookiin pääset mm. kotisivuillamme olevasta linkistä. Seuraa meitä Facebookissa!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=